11 x Maatklas

Volgens deze 11 uitgangspunten werken wij:

1. Onderwijs-zorgplan op maat
Elk kind krijgt een eigen onderwijs-zorgplan op maat. Flexibiliteit hierbinnen is een must, op ‘mindere’ dagen zal meer zorg nodig zijn, op ‘betere’ dagen meer onderwijs. We zijn op de hoogte van het aanbod aan methodieken en maken gebruik van passende methoden en persoonlijke leerlijnen voor elk kind.

2. Heterogene groep
We werken met een heterogene groep. De Maatklas is opgericht voor basisschool kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die zorg en onderwijs nodig hebben. Wij stellen aan de voorkant geen toelatingseisen voor de Maatklas. Met ouders en medewerkers van de Maatklas brainstormen we bij aanmelding of wij de plek kunnen zijn die kan bieden wat dit kind nodig heeft, of dat er andere plekken in de buurt zijn die beter aansluiten.

3. Zowel zorg- als onderwijsmedewerkers
Wij zorgen dat er zowel zorg- als onderwijsmedewerkers in de klas werken. Zo kan iedere medewerker de focus hebben op die onderdelen van het werk waar hij of zij passie voor heeft. Wel verwachten we dat medewerkers onderling kennis uitwisselen en het leuk vinden om van elkaars expertise te leren. Een zorgmedewerker in onze klas werkt tijdens de verzorging ook aan de doelen van de kinderen en een onderwijsmedewerker neemt waar nodig zorgtaken op zich.

4. Lokaal binnen een reguliere school

Wij werken samen met een reguliere school die een klas beschikbaar heeft. Deze klas huren wij en passen we aan op de behoeften van onze kinderen (o.a. rolstoeltoegankelijkheid).

5. Samen activiteiten doen met gezonde kinderen van zijn/haar kalenderleeftijd
De kinderen met een beperking doen waar dat kan samen activiteiten en volgen lessen met gezonde kinderen van zijn of haar eigen kalenderleeftijd. Onze leerlingen kunnen hiervoor aansluiten in de reguliere klassen. Welke momenten dit zijn en de lengte hiervan wordt afgestemd met de leerkracht van de betreffende klas.
Kinderen uit de reguliere klassen zijn ook van harte welkom om aan te sluiten bij activiteiten van en in de Maatklas. Samen met de leerkrachten van het regulier onderwijs wordt gekeken welke kinderen hier wanneer gebruik van maken.

6. Begeleiding is 1-op-1 of 1-op-2
We zorgen dat er voldoende momenten zijn waarbij 1 begeleider met 1 kind werkt op momenten dat dat niet nodig is zorgen we er alsnog voor dat er voor elke 2 kinderen 1 begeleider aanwezig is. Om dit financieel te kunnen realiseren werken we met een mix van zorgmedewerkers, onderwijsmedewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

7. Groepsgrootte tot 6 leerlingen
We blijven kleinschalig: een klas heeft een groepsgrootte tot 6 leerlingen per dag. Dit draagt bij aan een rustige klas en persoonlijke aanpak.

8. Platte organisatiestructuur
We zorgen voor een platte organisatiestructuur: we hebben medewerkers in de groep en een directeur-bestuurder. Verder vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meedenken in een oudercommissie en is er een deskundige raad van toezicht die meekijkt en meedenkt met het dagelijks bestuur. Zowel de oudercommissie als de raad van toezicht bestaan uit vrijwilligers.

9. Ondersteunende communicatiemiddelen actief ingezet
Wij willen dezelfde taal spreken als onze leerlingen, ook als zij niet kunnen spreken. Om die reden krijgen ondersteunende communicatiemiddelen een prominente plek in onze klas en worden deze actief gebruikt. Zo vragen wij van onze medewerkers om een basis-set gebaren te kennen/willen leren en hun gesproken taal te ondersteunen met pictogrammen. We maken gebruik van digitale hulpmiddelen, zo ondersteunen we onze spraak gedurende de dag met een picto app op de iPad (TD Snap).

10. Inzetten van externe ondersteuning en therapeuten binnen het dagprogramma
Wij zorgen er in overleg met ouders en begeleiders voor dat we therapieën en externe expertise in kunnen zetten binnen het dagprogramma. Soms is het wenselijk dat bestaande therapeuten van het kind therapie bieden onder groepstijd, anders worden er externe therapeuten benaderd. Dit is ook afhankelijk van de vergoedingen/verzekering van het kind.

11. Geregeld contact met ouders
Last but not least! Wij zorgen voor geregeld contact met ouders om de lijn van de ondersteuning af te spreken. Wij vinden het belangrijk dat iemand die dicht bij de leerling staat hem of haar zoveel mogelijk zelf naar school brengt en weer ophaalt (zelf, familie of vrienden, anders zorgverleners). Wij vragen aanwezigheid tijdens ’10 minuten’ gesprekken en schoolse activiteiten waarvoor ouders worden uitgenodigd. Elke leerling krijgt een eigen (leen-)iPad, waarop wij foto’s en ervaringen van de dag delen die thuis terug kunnen worden gekeken.