Home

Maatklas vindt het belangrijk dat kinderen met en zonder handicap van elkaar leren op school.
In Nederland zijn er steeds meer “Samen naar School klassen”, en in 2021 hebben wij ook in Friesland ook zo’n bijzondere klas opgericht binnen een gewone basisschool.

Een eigen klas voor kinderen met een handicap in een reguliere school. Waar zij samen activiteiten doen met kinderen zonder handicap waar dat kan, maar ook individueel activiteiten volgen waar dat beter is voor hen.

3 x de “maat” van Maatklas:
– zorg op maat;
– onderwijs op maat;
– kinderen met en zonder handicap worden maatjes van elkaar.

www.samennaarschool.nl

Lees hier alles over het landelijke project Samen naar School:
http://www.samennaarschool.nl

Zie hieronder een tweede filmpje van Samen naar School klas opgenomen bij Stichting Maatklas:

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Ons ook steunen? Door hierboven op het hartje te drukken kun je een bedrag naar keuze overmaken via iDeal!

Onze werkwijze

Volgens deze 11 uitgangspunten werken wij:

1. Onderwijs-zorgplan op maat
Elk kind krijgt een eigen onderwijs-zorgplan op maat. Flexibiliteit hierbinnen is een must, op ‘mindere’ dagen zal meer zorg nodig zijn, op ‘betere’ dagen meer onderwijs. We zijn op de hoogte van het aanbod aan methodieken en maken gebruik van passende methoden en persoonlijke leerlijnen voor elk kind.

2. Heterogene groep
We werken met een heterogene groep. De Maatklas is opgericht voor basisschool kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die zorg en onderwijs nodig hebben. Wij stellen aan de voorkant geen toelatingseisen voor de Maatklas. Met ouders en medewerkers van de Maatklas brainstormen we bij aanmelding of wij de plek kunnen zijn die kan bieden wat dit kind nodig heeft, of dat er andere plekken in de buurt zijn die beter aansluiten.

3. Zowel zorg- als onderwijsmedewerkers
Wij zorgen dat er zowel zorg- als onderwijsmedewerkers in de klas werken. Zo kan iedere medewerker de focus hebben op die onderdelen van het werk waar hij of zij passie voor heeft. Wel verwachten we dat medewerkers onderling kennis uitwisselen en het leuk vinden om van elkaars expertise te leren. Een zorgmedewerker in onze klas werkt tijdens de verzorging ook aan de doelen van de kinderen en een onderwijsmedewerker neemt waar nodig zorgtaken op zich.

4. Lokaal binnen een reguliere school

Wij werken samen met een reguliere school die een klas beschikbaar heeft. Deze klas huren wij en passen we aan op de behoeften van onze kinderen (o.a. rolstoeltoegankelijkheid).

5. Samen activiteiten doen met gezonde kinderen van zijn/haar kalenderleeftijd
De kinderen met een beperking doen waar dat kan samen activiteiten en volgen lessen met gezonde kinderen van zijn of haar eigen kalenderleeftijd. Onze leerlingen kunnen hiervoor aansluiten in de reguliere klassen. Welke momenten dit zijn en de lengte hiervan wordt afgestemd met de leerkracht van de betreffende klas.
Kinderen uit de reguliere klassen zijn ook van harte welkom om aan te sluiten bij activiteiten van en in de Maatklas. Samen met de leerkrachten van het regulier onderwijs wordt gekeken welke kinderen hier wanneer gebruik van maken.

6. Begeleiding is 1-op-1 of 1-op-2
We zorgen dat er voldoende momenten zijn waarbij 1 begeleider met 1 kind werkt op momenten dat dat niet nodig is zorgen we er alsnog voor dat er voor elke 2 kinderen 1 begeleider aanwezig is. Om dit financieel te kunnen realiseren werken we met een mix van zorgmedewerkers, onderwijsmedewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

7. Groepsgrootte tot 6 leerlingen
We blijven kleinschalig: een klas heeft een groepsgrootte tot 6 leerlingen per dag. Dit draagt bij aan een rustige klas en persoonlijke aanpak.

8. Platte organisatiestructuur
We zorgen voor een platte organisatiestructuur: we hebben medewerkers in de groep en een directeur-bestuurder. Verder vinden we het belangrijk dat ouders kunnen meedenken in een oudercommissie en is er een deskundige raad van toezicht die meekijkt en meedenkt met het dagelijks bestuur. Zowel de oudercommissie als de raad van toezicht bestaan uit vrijwilligers.

9. Ondersteunende communicatiemiddelen actief ingezet
Wij willen dezelfde taal spreken als onze leerlingen, ook als zij niet kunnen spreken. Om die reden krijgen ondersteunende communicatiemiddelen een prominente plek in onze klas en worden deze actief gebruikt. Zo vragen wij van onze medewerkers om een basis-set gebaren te kennen/willen leren en hun gesproken taal te ondersteunen met pictogrammen. We maken gebruik van digitale hulpmiddelen, zo ondersteunen we onze spraak gedurende de dag met een picto app op de iPad (TD Snap).

10. Inzetten van externe ondersteuning en therapeuten binnen het dagprogramma
Wij zorgen er in overleg met ouders en begeleiders voor dat we therapieën en externe expertise in kunnen zetten binnen het dagprogramma. Soms is het wenselijk dat bestaande therapeuten van het kind therapie bieden onder groepstijd, anders worden er externe therapeuten benaderd. Dit is ook afhankelijk van de vergoedingen/verzekering van het kind.

11. Geregeld contact met ouders
Last but not least! Wij zorgen voor geregeld contact met ouders om de lijn van de ondersteuning af te spreken. Wij vinden het belangrijk dat iemand die dicht bij de leerling staat hem of haar zoveel mogelijk zelf naar school brengt en weer ophaalt (zelf, familie of vrienden, anders zorgverleners). Wij vragen aanwezigheid tijdens ’10 minuten’ gesprekken en schoolse activiteiten waarvoor ouders worden uitgenodigd. Elke leerling krijgt een eigen (leen-)iPad, waarop wij foto’s en ervaringen van de dag delen die thuis terug kunnen worden gekeken.

Over Maatklas Friesland

Onze visie

Het is een verrijking voor zowel kinderen met als zonder beperking als zij samen opgroeien: zij kunnen van elkaar leren. Wij als mensen rondom deze kinderen zijn er verantwoordelijk voor om dit te realiseren.

Elk kind kan leren, ook kinderen met een ernstige beperking. Zij hebben hun eigen prachtige vaardigheden, mogelijkheden en talenten. Als zij voldoende individuele aandacht, tijd en ondersteuning bij hun communicatie krijgen, dan kunnen zij laten zien wat er in hen zit.

Het versterkt de ontwikkeling van kinderen met een ernstige beperking als gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van ouders. Het kost extra tijd om kinderen met een beperking goed te leren kennen. Ouders hebben al veel tijd met hun kind doorgebracht, en kunnen zodoende vaak waardevolle input geven.

Onze missie

De missie van Maatklas is dat er voor kinderen met een ernstige beperking in Friesland een plek is waar zij samen opgroeien met leeftijdsgenoten zonder beperking. Een plek waar zij zowel het onderwijs op maat als de zorg op maat ontvangen die zij nodig hebben om tot leren te komen. 

Onze focus is om de mogelijkheden van onze leerlingen te ontdekken en benutten. We willen hen optimaal mogelijkheden bieden om een zinvol bestaan te leiden. 

We doen er alles aan om te zorgen dat ouders hun kind met een gerust hart achterlaten op school. Wij vinden het belangrijk dat we ouders onder schooltijd ontzorgen en zij daardoor tijd en energie hebben voor zichzelf. 

Voor ouders

Leeftijden
Stichting Maatklas richt zich op kinderen met een meervoudige beperking in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar).

Als uw kind wat ouder of jonger is, dan kijken wij in overleg wat er mogelijk is.

Onze ambitie is om ook voor jongeren van 13-18 jaar op termijn een passend aanbod te creëren.

Doelgroep
Wij zijn ervaren in het begeleiden van kinderen met een ernstig meervoudige beperking, bijvoorbeeld:
– grote/continue ondersteuningsbehoefte (zorg, toezicht, aangepast aanbod)
– motorische beperking
– visuele/auditieve beperking
– prikkelverwerkingsproblemen
– niet- of moeilijk sprekende kinderen

We brengen samen met het netwerk de ondersteuningsbehoefte van aangemelde leerlingen in kaart en onderzoeken of en hoe wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden.

Vrijstelling leerplicht nodig?
Stichting Maatklas is geen erkende onderwijsinstelling. Daardoor kunnen kinderen die vallen onder de leerplicht niet bij Maatklas ingeschreven worden. Vooralsnog hebben kinderen die bij ons komen een vrijstelling nodig van de leerplicht.

Onze ambitie is om op termijn officieel onderwijs te worden, net als bijvoorbeeld de Kanz klas in Heerhugowaard:
https://www.samennaarschool.nl/op-de-hoogte/samen-naar-school-voor-het-eerst-officieel-onderwijs/
Dan vallen onze leerlingen onder de leerplicht.

Schroom niet om toch contact op te nemen als uw kind leerplicht heeft, wij onderzoeken graag samen de mogelijkheden.

Aanmelding
Als u interesse heeft voor het aanmelden van uw kind voor de Maatklas kunt u contact opnemen met Anneke Lautenbag. Dit kan via een mail naar info@maatklas.nl of bel naar 06 8168 0123.
We informeren u dan of er plek is en maken in dat geval een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Financiering
Er is voor kinderen met een Wet langdurige zorg indicatie een geldige PGB beschikking nodig. Geen Wlz indicatie? Dan kunt u in gesprek met uw gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn een gecontracteerd aanbieder voor de Friese gemeenten.
Heeft uw kind nog geen indicatie? Wij kijken graag met u mee met de aanvraag en kunnen u verwijzen naar de juiste instanties.

Contact

Een vraag?

Mail naar info@maatklas.nl

Anneke Lautenbag, directeur-bestuurder
anneke@maatklas.nl
06 1723 9775

SKJ geregistreerd: nr. 120012726
Beroepsregister voor Orthopedagogen: nr. 26563
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/annekelautenbag

Voor inhoudelijke vragen en vragen rondom leerlingen:
Sanne Knoops, orthopedagoog
sanne@maatklas.nl
06 3026 9873


KVK nummer: 77347447
RSIN: 860979519
IBAN: NL92TRIO0320131653 t.n.v. Stichting Maatklas
AGB: 41522677 en 98106049